Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản Sử dụng và Thỏa thuận Đăng ký

Vui lòng cuộn XUỐNG và đọc Điều khoản Dịch vụ và Thỏa thuận ĐĂNG KÝ.

Vui lòng xem kỹ Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web này. Thỏa thuận này tạo thành một văn bản pháp lý giữa chúng tôi và bạn, bất kể bạn là Người đăng ký hay người dùng của trang web này theo cách được mô tả sau đây. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web nếu chấp nhận tuân thủ các luật thích hợp và Thỏa thuận này. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào bạn đề xuất thêm khác với hoặc mâu thuẫn với Thỏa thuận này đều bị chúng tôi từ chối và sẽ không có ảnh hưởng hoặc hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, Bạn phải rời khỏi Trang web ngay lập tức.

Nếu bạn không tuân theo các nguyên tắc này, cho dù trong danh sách bên dưới hoặc có trong các bản tin được xuất bản tại các điểm khác nhau trên Trang web, có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc từ chối sử dụng trang web mà không có thông báo, ngoài ra các biện pháp khắc phục khác do Nhà cung cấp dịch vụ đưa ra .

Cũng như đọc Thỏa thuận Ngoài ra, bạn nên xem qua Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và cả.

Một người là “Người đăng ký” nếu bạn chọn trả phí đăng ký được thảo luận dưới đây để có quyền truy cập vào các tính năng nhất định trên trang web này, bao gồm, chẳng hạn như truy cập nội dung cụ thể, tham gia tính năng nhận xét của chúng tôi hoặc tạo nội dung. Để trở thành người đăng ký, bạn phải hiểu rõ về Thỏa thuận này và đăng ký của bạn với tư cách là Người đăng ký, theo đó bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện ở trên và tất cả các phần của Thỏa thuận.

Bạn được coi là “Khách truy cập” nếu bạn không phải là Người đăng ký nhưng sử dụng hoặc truy cập các phần của Trang web mà bạn có quyền truy cập. Khi bạn là khách truy cập, bạn đồng ý với các điều kiện và điều khoản ở trên cũng như các điều khoản của Thỏa thuận này được chỉ định là áp dụng cho khách truy cập.

Điều khoản và Điều kiện ÁP DỤNG cho TẤT CẢ khách truy cập và người đăng ký.

Các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận người đăng ký

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều kiện của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà chúng tôi thông báo cho bạn về những thay đổi bằng văn bản hoặc điện tử (bao gồm nhưng không giới hạn, qua email hoặc đặt tin nhắn trên trang web của chúng tôi để thông báo cho bạn về những thay đổi và chúng có Đã được thay đổi). Các sửa đổi cũng sẽ được công bố trong thỏa thuận này và bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào Mục Điều khoản Sử dụng. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi bằng cách truy cập Trang web sau các thay đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận.

Tuổi sử dụng

Trang web này không được thiết kế để sử dụng cho trẻ em, đặc biệt là những người dưới 13 tuổi. Bất kỳ ai dưới 13 tuổi đều được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc sử dụng bất kỳ Khu vực cộng đồng nào của chúng tôi. Trẻ vị thành niên từ 13 đến 17 cần có sự đồng ý của (các) cha mẹ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp trước khi mua hàng, chẳng hạn như đăng ký, trên trang web này.

Giới hạn sử dụng

Hình ảnh văn bản, video đồ họa, siêu dữ liệu, thiết kế và tổ chức, thiết kế biên dịch, bố cục và cảm nhận quảng cáo và bất kỳ tài sản trí tuệ được bảo vệ nào khác (“Nội dung”) có sẵn trên trang web là tài sản của công ty chúng tôi hoặc của các nhà quảng cáo, người cấp phép của chúng tôi và những người cấp phép khác. Chúng được bảo vệ theo bản quyền và các luật khác quản lý sở hữu trí tuệ. Sao chép, tái tạo ấn phẩm, thay đổi hiển thị, sắp xếp lại, phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào, sửa đổi, cắt xén thay đổi, định dạng lại thiết kế ngược kích thước, chuyển động hoặc loại bỏ hoặc bất kỳ sửa đổi hoặc sử dụng nào khác mà bạn thực hiện, trực tiếp và gián tiếp đối với Nội dung, bao gồm nhưng không hạn chế việc thay đổi hoặc loại bỏ các quảng cáo bị nghiêm cấm.

Ngoại trừ bất kỳ trường hợp miễn trừ nào được coi là “sử dụng hợp pháp” theo luật hiện hành, bạn không được bán hoặc xuất bản, truyền, phân phối hoặc cung cấp điểm truy cập cho bất kỳ Nội dung nào bạn nhận được qua Trang web cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ bản sao hoặc một phần đánh giá mà bạn đã thu được trên Trang web ở định dạng điện tử hoặc phi điện tử, bao gồm việc sử dụng các nhóm tin, nhật ký web, Twitter hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác miễn phí với điều kiện bạn bao gồm bản quyền và các quyền khác của các thông báo độc quyền theo cách tương tự như các thông báo xuất hiện trong Dịch vụ cũng như tuyên bố “Được sử dụng với sự cho phép của Kirkus Reviews Online.”

Bạn đồng ý không thay đổi hoặc thay đổi nội dung. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc lấn át, làm tổn hại hoặc thay đổi hoặc thiết kế đối chiếu với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị khác của Trang web theo bất kỳ cách nào và không được phép can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của người dùng khác vào Trang web.

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web này để phục vụ bất kỳ động cơ bất hợp pháp nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ khi chúng tôi tin rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn là vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm các điều kiện trong Thỏa thuận này.

Ngoài khả năng kết nối máy chủ của chúng tôi thông qua các yêu cầu http được thực hiện thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể cố gắng truy cập vào máy chủ bằng bất kỳ phương pháp nào, bao gồm cả việc không giới hạn bản thân sử dụng mật khẩu quản trị viên hoặc mạo danh quản trị viên sử dụng trang web của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào khác.

Các trang web được liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến, hoặc quảng cáo các trang web hoặc sản phẩm từ các công ty khác, hoặc cung cấp cho bạn khả năng tải xuống các ứng dụng từ các công ty không phải của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi chưa xem xét và không chấp thuận nội dung của tất cả các trang web được liên kết từ trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hành động của bất kỳ trang web nào khác được kết nối với trang web này. Việc liên kết bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào đều do bạn tự chịu rủi ro.